วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้

วิชาเคมี   รหัสวิชา ว30221
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยานางปราณี พราหมทัศ
ครูผู้สอน